فهرست مقالات ( 11 ) مقاله :
: 5572
: 483
: 0
ایندکس شده در :
  نویسندگان: داود شجاعی زاده, مشرفه چالشگر
  کلیدواژه ها : آموزش - آگاهي - نگرش - عملکرد - کم خوني ناشي از فقر آهن
  : 6727
  : 170
  : 0
  ایندکس شده در :
  زمينه و هدف: فقر آهن شايع تر ين مشكل تغذيه اي در جهان و يكي از عمده ترين علت هاي كم خوني مي باشد. شيوع فقر آهن و كم خوني ناشي از آن در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از توسعه يافته است كه در اين ميان بيشترين سهم از آن كودكان و زنان مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي قائم شهر به منظور پيشگيري از كم خوني ناشي از فقر آهن انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه يك مداخله آموزشي بود كه روي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي قائم شهر در بهار 1384 در دو گروه مداخله و كنترل (هر گروه 300 نفر) انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي اين مطالعه شامل اطلاعات دموگرافيك و پايه و سوالات سنجش آگاهي، نگرش و عملكرد بود. در ابتداي مطاله ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد همه دانش آموزان به وسيله پرسشنامه ارزيابي شد. سپس برنامه هاي آموزشي براي گروه مداخله انجام گرديد و پس از گذشت 1.5 ماه از مداخله، دو گروه مقايسه شدند. داده ها با استفاده از از نرم افزارهاي آماري SPSS(11.5) و STATA(8.0) تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه قبل از آموزش اختلاف معني داري بين گروه هاي مورد مطالعه از نظر آگاهي، نگرش و عملكرد وجود نداشت. اما بعد از انجام مداخله آموزشي، افزايش معني داري در ميانگين نمره آگاهي، نگرش و عملكرد گروه مداخله ملاحظه گرديد(P < 0.05) . بدين صورت كه مداخله آموزشي به اندازه 15 امتياز در ارتقاي آگاهي، 5 امتياز در ارتقاي نگرش و 1.6 امتياز در بهبود عملكرد تاثير داشت. هر چند در بين عوامل موثر متغيرهاي تحصيلات مادر و شغل پدر بر آگاهي، پايه تحصيلي بر نگرش و تحصيلات مادر بر عملكرد دانش آموزان نيز موثر بود. نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه مداخله آموزشي بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر در مورد فقر آهن و كم خوني ناشي از آن تاثير دارد. بنابراين برنامه هاي آموزشي در اين رابطه براي گروه هاي سني نوجوان و جوان پيشنهاد مي گردد.
   نویسندگان: لیلا عطائی زاده, داود شجاعی زاده, عباس رحیمی فروشانی, غلامرضا اسماعیلی جاوید, نسرین زند
   کلیدواژه ها :
   : 13864
   : 15
   : 0
   ایندکس شده در :

   زمينه و هدف: بكارگيري ليزر كم توان و روي آوردن پزشكان به استفاده از روش هاي نوين درماني در سطح ايران و جهان رو به افزا يش بوده، لذا داشتن اطلاعاتي در مورد ميزان آشنايي، چگونگي نگرش و عملكرد پزشكان در خصوص اين روش ها حائز اهميت است. روش بررس ي: از بين پزشكان عموم ي شركت كننده در برنامه ها ي بازآموزي شهر تهران 384 نفر بطور تصادفي انتخاب شده،پرسش نامه ا ي را كه به ارزيابي ميزان آگاهي،نگرش و عملكرد ايشان پيرامون كاربردهاي ليزر كم توان در پزشكي طراحي شده بود تكميل نمودند. 32 % پاسخ ها ي / 37 سال بود . نتايج حاصل نشان داد كه تنها 3 ±7/ يافته ها : ميانگين سني افراد شركت كننده 2 افراد شركت كننده در ا ين مطالعه در زمينه كاربردهاي ليزر كم توان در پزشكي صحيح بود . علي رغم اطلاعات كم نگرش ك لي آنه ا نسبت به ا ين روش درماني منفي نبود . به طوري كه اغلب

    ا يشان بر ضرورت ارائه آموزش در ا ين خصوص، قرار گرفتن اقدامات ليزري در پوشش خدمات بيمه اي، صدور مجوز رسمي براي اين گونه خدمات و لزوم نظارت وزارت بهداشت تاكيد داشتند. نتيجه گيري: با توجه به پا يين بودن ميزان آگاهي و ميانگين سني پزشكان شركت كننده در برنامه ها ي آموزشي مداوم، ارائه برنامه هاي آموزشي در زمينه كاربردهاي ليزر مي تواند مورد توجه آنان قرار گيرد؛ و باعث ارتقاي سطح آگاهي آنان گردد. لذا تدوين برنامه هاي علمي متناسب توسط مراجع ذيصلاح ضروري به نظر مي رسد

    نویسندگان: آرش رشیدیان, سیدرضا مجد زاده , داود شجاعی زاده, علی منتظری , احمد گرگیچ
    کلیدواژه ها :
    : 8729
    : 18
    : 0
    ایندکس شده در :
     نویسندگان: حمید رضا رصافیانی
     کلیدواژه ها : افسردگی - دانش آموز - كازرون - مقياس افسردگي زانگ
     : 4245
     : 77
     : 0
     ایندکس شده در :
      نویسندگان: داود شجاعی زاده, بهمن سراج
      کلیدواژه ها : الگوي اعتقاد بهداشتي - شاخص بهداشت دهان و دندان - شاخص دندان هاي پوسيده - كشيده و پرشده
      : 15346
      : 207
      : 0
      ایندکس شده در :
      زمينه: متاسفانه در كشور ما از سال 1347 تا 1371 هجري شمسي، شاخص DMFT در كودكان 12 ساله از حد پايين به حد متوسط رسيده است. هدف: اين مطالعه به منظور آزمون و به كارگيري الگوي اعتقاد بهداشتي جهت آموزش پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهش 118 نفر در گروه شاهد و 117 نفر در گروه آزمون به طريق تصادفي انتخاب شدند. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه، مشاهده و معاينه و عامل مداخله گر نيز آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بود. ابتدا با انجام مطالعه توصيفي ادراك هاي فردي اوليه، رفتارها و شاخص هاي بهداشت دهان و دندان و DMFT مورد بررسي قرار گرفتند. سپس با توجه به نتايج به دست آمده و الگوي درنظر گرفته شده، برنامه آموزشي مناسب برنامه ريزي شد و در گروه تجربي به اجرا در آمد. پس از گذشت شش ماه دوباره اطلاعات گردآوري شد. يافته ها: نتايج نشان داد بين ادراك هاي افزايش يافته با بروز و نحوه رفتارهاي بهداشت دهان و دندان ارتباط وجود دارد. همچنين بين شاخص DMFT با ادراك هاي فردي افزايش يافته درباره شدت و موانع، همبستگي منفي به مقدار 28/0- و 43/0- مشاهده شد. بين شاخص بهداشت دهان و دندان با ادراك هاي فردي افزايش يافته درباره منافع رعايت بهداشت دهان و دندان نيز همبستگي منفي به ميزان 0.26- به دست آمد. نتيجه گيري: كارايي الگوي اعتقاد بهداشتي در آموزش بهداشت دهان و دندان تاييد شد و الگوي آموزشي مناسب با توجه به ادراك هاي نيازمند اصلاح پيشنهاد گرديد.
       نویسندگان: داود شجاعی زاده, سیدرضا مجد زاده , آرش رشیدیان, علی منتظری , احمد گرگیچ
       کلیدواژه ها :
       : 9215
       : 38
       : 0
       ایندکس شده در :
        نویسندگان: آرش علی پور, رضا قادری, نازیلا اساسی, داود شجاعی زاده, مصطفی حسینی, محمدرضا شیدفر, سکینه شب بیدار, مهدی محمدی فرد, بتول فتحی, فرح مادرشاهیان, مهیار محمدی فرد, فرشته مجلسی, ناصر طیبی میبدی, عموییان سکینه, داوود عرب, مریم اسبلانی, مجید رضایی نسب, فاطمه شخص امام پور, محمدرضا میری, محمد نجفی سمنانی, محمد حسین داوری, بهروز حیدری, مسعود پورغلامی مرکیه, محمد اکبری, حبیب فرهمند, ابراهیم شیرزاده, ناصر سیم فروش, مهدی فرزادنیا, بهرام معمار, مجید بهلگردی, مهدی قاضی زاده, حمید حسین پور, محسن امامی آل آقا, فرنیاز سیفی, لیلی پناهنده, سیامک شریعت تربقان, مارینا پورافکاری, علیرضا میرشمیرانی
        کلیدواژه ها : هسته ميخي شكل - درد مزمن - مرفين - ليدوكائين - آزمون فرمالين - موش صحرايي
        : 87492
        : 39
        : 0
        ایندکس شده در :
        زمينه و هدف: هسته هاي ميخي شكل (Cuneiformis: CnF) موجود در ناحيه بطني جانبي ماده خاكستري دور كانالي (Periaqueductal Gray: PAG)، داراي گيرنده هاي مخدر مانندي (Opioid) هستند كه در تعديل درد شديد نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تاثير تزريق درون هسته اي مرفين در ناحيه CnF مغز موش صحرايي بر تغيير درد مزمن و نقش ضد احساس درد آن (Antinociceptive) انجام شد. روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، از 40 سر موش صحرايي نر نژاد NMRI در گروههاي آزمون و شاهد استفاده شد. از داروهاي مرفين و ليدوكائين در گروه آزمون و محلول فيزيولوژيك نرمال سالين در گروه شاهد، با روش تزريق درون هسته اي و عمل كانول گذاري در ناحيه CnF به وسيله دستگاه استريوتاكسي مطابق روش Paxinos وWatson استفاده شد. براي ايجاد درد، در هر دو گروه، 50 mL، فرمالين %2.5 در پنجه پاي چپ حيوان تزريق شد و تعداد گازگرفتن يا ليسيدن ناحيه فوق، به عنوان شاخص درد در مرحله حاد (اول) (0-5 دقيقه) و مرحله مزمن (دوم) (15-60 دقيقه) در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري آناليز واريانس و پس آزمون Tukey در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: تعداد گازگرفتن در گروههاي شاهد (سالين) و دست نخورده (فقط آزمون فرمالين) تقريبا برابر بود؛ ولي اين تعداد در گروههاي مرفين و ليدوكائين نسبت به گروه شاهد در مرحله اول، كاهش معني داري نشان داد (P<0.01). مرحله دوم در گروه مرفين نيز با كاهش درد همراه بود (P<0.05) ولي اين اثر در گروه ليدوكائين از بين رفته بود. تزريق توام مرفين و ليدوكائين در هسته CnF سبب كاهش شديدتري حتي نسبت به گروههاي مرفين و ليدوكائين در مرحله حاد (P<0.0001) و مرحله مزمن درد (P<0.05) گرديد. نتيجه گيري: هسته CnF داراي گيرنده هاي مو (m) مي باشد و در تعديل درد مزمن نيز نقش دارد. از طرفي نقش مرفين در تعديل دردهاي حاد و مزمن در مسير نزولي بيش از نقش ليدوكائين مي باشد؛ به نظر مي رسد هسته ميخي شكل در مسيرهاي نزولي تعديل درد بدون توجه به حاد يا مزمن بودن درد به طور مستقيم و يا از طريق هسته هاي مرتبط با آن باعث كاهش احساس دردهاي محيطي مي شود.
         نویسندگان: داود شجاعی زاده, حسن افتخار اردبیلی , داود شاه محمدی , جعفر بوالهری, عباس رحیمی
         کلیدواژه ها :
         : 10062
         : 51
         : 0
         ایندکس شده در :
          نویسندگان: داود شجاعی زاده, سید رضا مجد زاده, آرش رشیدیان, نسرین امیدوار
          کلیدواژه ها : نظريه رفتار برنامهريزي شده - ميانوعده کمارزش - نوجوانان - رويکرد ترکيبي
          : 16259
          : 20
          : 0
          ایندکس شده در :
          سابقه و هدف: مصرف روزافزون ميانوعدههاي كمارزش در ميان نوجوانان با پيامدهاي منفي سلامتي همراه است. اين مطالعه با هدف شناسايي تعيين كنندههاي مصرف ميانوعدههاي كمارزش توسط دختران نوجوان با استفاده از يك رويكرد تركيبي و بر پايه نظريه رفتار برنامهريزي شده انجام شد. مواد و روشها: جمعيت مورد مطالعه دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 14 شهر تهران بود. مطالعه كيفي از نوع پديده شناسي بود و دادهها از طريق 9 جلسه بحث گروهي متمركز جمعآوري شد. به اين منظور 90 دانشآموز با استفاده از نمونهگيري سيستماتيك انتخاب شدند. پس از اخذ رضايت والدين بر اساس يك راهنماي سؤالات مبتني بر نظريه رفتار برنامهريزي شده، جلسات در محل مدرسه تشكيل شد. براي تحليل دادهها از روشframework استفاده شد. بخش كمّي شامل يك مطالعه مقطعي بود كه 790 دانشآموز 12 تا 15 ساله از 10 مدرسه در آن حضور داشتند. نمونهها بر اساس روش نمونهگيري خوشهاي طبقهاي تصادفي شده انتخاب شدند. سنجش ها شامل اندازهگيري سازههاي نظريه و بسامد مصرف ميان وعده ها بود. داده هاي بخش كمّي با استفاده از آناليز رگرسيون چند گانه انجام شد.يافتهها: نتايج هر دو روش نشان داد كه نوجوانان طي فرايند انتخاب نوع ميانوعدهها، همزمان از عوامل چندگانه و در برخي موارد متضاد تأثير ميگيرند. مزه مهمترين عامل تأثيرگذار بر نگرش نوجوانان نسبت به ميانوعدههاي كمارزش بود. عامل دسترسي آسان، عادت، ترجيح مزه و آگاهي به عنوان پيشبيني كنندههاي معنيدار كنترل رفتاري شناسايي شدند(05/0>P). در بخش كيفي، دوستان و همسالان و در مطالعه كمّي، والدين به عنوان مؤثرترين افراد تأثيرگذار معرفي شدند.نتيجه گيري: در اين مطالعه، عوامل مرتبط با مصرف ميانوعدهها در نوجوانان با استفاده از رويكرد تركيبي شناسايي شدند. كاربرد اين عوامل در طراحي مداخلات كاهش مصرف ميان وعده هاي كمارزش ميتواند مفيد باشد.
           نویسندگان: مهشید نوری, امیرهوشنگ مهریار
           کلیدواژه ها : خانواده - سلامت رواني - دانش آموز
           : 4919
           : 102
           : 0
           ایندکس شده در :